Smije li se u baje za glomazni otpad odlagati granje i zeleni otpad iz vrtova i okućnica?

Ne, granje i zeleni otpad iz vrtova i okućnica ne spadaju u glomazni komunalni otpad. Besplatno se mogu zbrinuti vlastitim dovozom u reciklažna dvorišta Mihačeva draga, Pehlin i Jože Vlahovića ili se preko komercijalne službe KD Čistoća može naručiti odvoz po cijenama od 400,00 kn (spremnik od 3 m3) ili 600,00 kn (spremnik od 5 m3).

Gdje se odlaže glomazni otpad (stari namještaj i kućanski aparati)?

Glomazni otpad se besplatno može odložiti u reciklažna dvorišta Mihačeva draga i Pehlin (količina otpada po domaćinstvu je ograničena na 2 m3 mjesečno), jednom godišnje naručiti besplatan odvoz u količini do 2m3 ili naručiti odvoz o vlastitom trošku od komercijalne službe KD Čistoća.

Smije li se otpad ostavljati pored spremnika?

Nikakav se otpad, bilo da se radi o običnom kućnom smeću ili o odvojeno prikupljenim vrstama otpada ne smije ostavljati pored spremnika. Osim što se radi o kršenju komunalnog reda te je time podložno sankcijama komunalnog redarstva, tako ostavljen otpad privlači životinje poput štakora, žohara i muha što pogoduje širenju bolesti. Također, otpad razvija i neugodan miris, a i vizualno narušava izgled grada u kojem živimo!

ŠTO VI MOŽETE UČINITI?

Otpad pravilno razvrstati te odložiti u za to namijenjene spremnike!

Zašto postoji mišljenje da isti kamion istovremeno uzima otpad iz nekoliko različitih spremnika na nekoj lokaciji?

Za cjelokupno područje rada Komunalnog društva Čistoća zadužen je uglavnom samo jedan kamion koji preuzima sve vrste otpada, i miješani komunalni i vrijedne vrste otpada, ali prema rasporedu po danima u koje uzima pojedine vrste otpada. U jednom danu to je uvijek samo jedna  vrsta otpada. Ujedno je potrebno naglasiti da se, prvenstveno u cilju očuvanja čistoće prikupljenih vrijednih vrsta otpada, svi kamioni temeljito operu svaki dan.

U slučaju da je vrijedan, odvojeno prikupljeni otpad u nekom od spremnika onečišćen ubacivanjem preostalog, miješanog komunalnog otpada (kućnog smeća) od strane neodgovornih pojedinaca (posebno se ovo odnosi na papir, ali i na ostale vrste odvojeno prikupljenog otpada), on, nažalost, postaje neiskoristiv te se kao takav mora prikupiti u kamion zajedno s preostalim otpadom.

Što učiniti ako imate veće količine vrijednih vrsta otpada?

U slučaju potrebe pravilnog zbrinjavanja većih količina vrijednih vrsta otpada, građanima su na raspolaganju reciklažna dvorišta Mihačeva draga i Pehlin, a stanovnicima Grada Rijeke i mobilna reciklažna dvorišta.

Zašto su neki spremnici ponekad pretrpani otpadom?

Broj spremnika je raspoređen na način da omogući svim korisnicima mogućnost zbrinjavanja otpada “na kućnom pragu“. Također, intenzitet odvoza je definiran detaljno razrađenim programom. Unatoč svemu, često se građani žale na pretrpane zelene spremnike za miješani komunalni otpad. Razlog tome je što se otpad ne odlaže pravilno tj. OTPAD SE NE ODVAJA! Pravilnim odvajanjem vrijednih vrsta otpada smanjiti će se količina otpada u zelenim spremnicima za preostali otpad te neće dolaziti do njihove prenatrpanosti.

Što vi možete učiniti?

Pravilno izdvojiti vrijedne vrste otpada i odložiti u spremnike na ulicama (plavi za papir, narančasti za staklo i žuti za plastiku, metale i tetra ambalažu) koji su namijenjeni prikupljanju vrijednih vrsta otpada.

Kako prijaviti komunalni nered?

Prijavu komunalnog nereda možete podnijeti putem:

  • besplatnog poziva na broj 0800-51-00 ili fax: 209-366
  • obrasca Prijava komunalnog nereda  kojeg možete ispuniti direktno na računalu te putem e-pošte poslati na: komunalno.dezurstvo@rijeka.hr ili ga isprintati te popunjenog poslati na adresu: Dežurni centar Komunalnog redarstva, Dolac 8, 51000 Rijeka.
  • Informacijskog servisa Grada Rijeke za sve registrirane građane (Prijava → Obrasci → Prijava komunalnog nereda)
  • online obrasca koji se šalje direktno Komunalnom redarstvu: Online prijava komunalnog nereda
  • putem internet platforme “Gradsko oko”, koja je dostupna kao:
    – besplatna aplikacija za mobilne uređaje (preuzimanje za Android i iPhone uređaje)
    – internetska stranica http://rijeka.oko.hr
  • putem aplikacije za mobilne uređaje “E-Otpadnici”, koja je dostupna za Android uređaje (prijavite oštećenje spremnika, divlji deponij ili nepravilno odloženi otpad)