Nastavak radova na sortirnici u Mihačevoj Dragi

Radovi na sortirnici otpada u Mihačevoj Dragi nastavljaju se sukladno zacrtanoj dinamici.

Radovi na izgradnji sortirnice studeni 2021

U proteklih mjesec dana održana su 2 gradilišna sastanka vezana za izgradnju Postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada.

Na sastanku održanom krajem listopada zabilježeno je kako u tijeku je zatrpavanje iza potpornih zidova u okolišu, izvedeni su armiračko betonski radovi ploče u hali sortirnice. Završeni su armiračko betonski radovi na natkrivenom parkiralištu. Izvođeni su radovi na hidroizolaciji nadstrešnice i montaži strujnih instalacija te su započeti radovi na hidroizolaciji natkrivenog dijela parkirališta.

Na gradilišnom sastanku održanom 10. studenog 2021.  ustanovljeno je da je se radi na zatrpavanju prostora iza natkrivenog parkirališta, izrađuju se zidovi na sjeveroistočnom dijelu parcele, postavljaju se rubnjaci te se radi priprema za  ugradnju opločnika. Završena je odvodnja. Također, armira se nadstrešnica za balirani materijal te se ugrađuju strujne instalacije s pripadajućom opremom.

Republika Hrvatska je donijela Zakon o održivom gospodarenju otpadom, Pravilnik o gospodarenju otpadom te Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. do 2022. godine čija su osnovna načela: izbjegavanje i smanjivanje nastajanja otpada te smanjivanje njegovih opasnih svojstava, ponovna uporaba – recikliranje i/ili oporaba te načelo da je samo otpad koji se ne može racionalno iskoristiti namijenjen trajnom odlaganju na način prihvatljiv za okoliš.

Izgradnja postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala predstavlja Cilj 1.2.: Odvojeno prikupiti 60% komunalnog otpada (prvenstveno papir, karton, staklo, plastika, metal, biootpad i dr.), kojeg je potrebno postići do 2022., koji je određen Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. do 2022. godine (NN 03/17).

Otpad prikupljen putem reciklažnih dvorišta i zelenih otoka potrebno je slati na proces dodatnog sortiranja u postrojenju za sortiranje kako bi bio upotrebljiv u industriji i na tržištu postigao što bolju cijenu. Postrojenje za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada (sortirnica) je građevina za gospodarenje otpadom namjenjena razvrstavanju, mehaničkoj obradi i skladištenju odvojeno prikupljenog (predsortiranog) komunalnog otpada. Izgradnjom sortirnice, veće količine odvojeno prikupljenog korisnog otpada će se kvalitetno sortirati i tako pripremiti za daljnju obradu.