Napredak radova na izgradnji sortirnice otpada u Mihačevoj dragi

Nastavljeni su radovi u sklopu projekta izgradnje i opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada (sortirnice) u Mihačevoj Dragi.

Izgradnja Sortirnice otpada lipanj 2021

U lipnju su održana dva gradilišna sastanka na lokaciji Mihačeva Draga vezana za izgradnju sortirnice.

Na gradilišnom sastanku održanom 2. lipnja zabilježeno je kako su u tijeku radovi na širokom iskopu, iskopu za temelje zidova, zamjeni materijala ispod temelja potpornih zidova, armiranju i betoniranju temelja zidova te izradi nasipa.

Na sastanku je dogovorena dostava Projekta uklanjanja napuštenog objekta. Definirane problematike i dalje su: mjestimično dobiveni loši rezultati modula stišljivosti i izmještanje stupova HT-a te temeljenje tla ispod hale. Za navedeno su definirani rokovi rješavanja i prvi postupci.

Na gradilišnom sastanku održanom 16. lipnja ustanovljeno je da se mjestimično dobiveni loši rezultati modula stišljivosti rješavaju  po pozicijama u dogovoru i prema rješenjima Projektanta. Vezano za problematiku temeljenja tla ispod hale, dostavljeno je projektantsko rješenje geotehničkog projektanta, a stručnjak geomehanike provjerit će stanje kad budu pripremljene pozicije temelja hale.

Zabilježeno je kako su u tijeku radovi na širokom iskopu, iskopu za temelje zidova, zamjeni materijala ispod temelja potpornih zidova te armiranju i betoniranju temelja zidova i zidova te izradi nasipa, a izvedeni su i probni šlicevi na poziciji nadstrešnice.

Više o projektu “Postrojenje za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada (sortirnica) u Mihačevoj Dragi”