Sortirnica Mihačeva Draga

A. Tehnički opis

A.1. UVOD

POSTROJENJE ZA SORTIRANJE ODVOJENO PRIKUPLJENOG OTPADA (SORTIRNICA), kapaciteta do 7 t/h, smještena u Rijeci, naselje Mihačeva Draga, investitora je Grad Rijeka, a sastoji se od sljedećih građevina:
a. HALA SORTIRNICE,
b. NADSTREŠNICA ZA ODLAGANJE BALIRANOG RECIKLAŽNOG MATERIJALA,
c. POSTROJENJE ZA VAGANJE,
d. NATKRIVENO PARKIRALIŠTE

A.2. OPIS LOKACIJE GRAĐEVINE I POLOŽAJNOG RJEŠENJA

OBLIK I VELIČINA GRAĐEVNE ČESTICE: Planirano posrojenje se locira na građevnoj čestici koju tvore katastarske čestice 555/7, 557/2, 557/3, 557/4 i 900/8 k.o. Stari Grad u Rijeci, ukupne površine 5 636 m2.

A.3. OBRAZLOŽENJE FUNKCIONALNOG RJEŠENJA

NAMJENA GRAĐEVNE ČESTICE: Projektirano postrojenje je locirano na građevnoj čestici koja je smještena na lokaciji Mihačeva Draga, unutar građevinskog područja izdvojene namjene K3 poslovna – komunalno servisna, sukladno Prostronom planu uređenja grada Rijeke (SN PGŽ br. 31/03, 26/05, 14/13 i SN GR br. 03/17) te Generalnom urbanističkom planu grada Rijeke (SN PGZ 7/07, 14/13 i SN GR08/14, 03/17).

NAMJENA GRAĐEVINE: Tehnološki proces postrojenja obuhvaća prijam, sušenje, sortiranje, baliranje, tehnološku separaciju neiskorištenog materijala i reciklažu sirovina koje se mogu vrednovati na tržištu, a u skladu s principima održivog razvitka i zaštite okoliša.
Planirana količina prethodno odvojeno sakupljenog otpada koja će dnevno ulaziti u centar iznosi otprilike 50 tona, što zahtijeva kapacitet do 7 tona na sat predsortiranog komunalnog otpada koji ulazi u postrojenje.

U sortirnici se planira izdvajanje sljedećih materijala:

  • plastika
  • karton
  • papir
  • PET
  • MET
  • tekstil
  • staklo
  • metal

U HALI SORTIRNICE (a.) će biti smješteno postrojenje za reciklažu. Tlocrtnih je vanjskih izmjera 48,26 m x 20,33 m, visine vijenaca 5,95 sa sklopom sanitarno garderobnih i uredskog kontejnera unutar hale koji je sastavljen je od tri pojedinačna kontejnera dimenzije 6,06 m x 2,44 m x 2,8.
U NADSTREŠNICI ZA ODLAGANJE BALIRANOG MATERIJALA (b.) će se, privremeno do odvoza, odlagati balirani sortirani reciklažni materijal tlocrtnih je vanjskih izmjera 18,15 m x 8,35 m, visine vijenca 5,93 m iznad kote vanjskog uređenog terena.
POSTROJENJE ZA VAGANJE (c.) vagati vozila koja će dovoziti otpad i odvoziti balirani sortirani materijal pogodan za reciklažu. Kolna vaga je tlocrtnih izmjera 18,84 m x 3,53 m, dok je upravljački kontejner izmjera 6,06 m x 2,44 m.
Na krovu hale sortirnice predviđen je smještaj solarnih panela koje bi proizvodile električnu energiju za potrebe sortirnice i na taj način doprinosila ekološkom očuvanju okoliša i smanjivala troškve pogona.

Vrijednost projekta

Procijenjena vrijednost građevinskih radova i opreme sortirnice iznosi oko 31.600.000,00 kn sa PDV-om.

Financiranje projekta

Sufinanciranje izgradnje planira se putem EU OPKK fondova prijavom Grada Rijeke kao nostitelja projekta na objavjeni poziv raspisan sa strane. Predviđeno učešće iz EU fondova iznosilo 85 % a preostalih 15 % sufinancirale bi jedinice lokalne samouprave riječkog prostena za koje KD Čistoća d.o.o. obavlja uslugu sakupljanja i odvoza komunalnog i selektiranog otpada.