Privode se kraju armiračko-betonski radovi na ploči poda sortirnice

Uz radove na izradi podložnog betona, žbuke te hidroizolacije hale, u tijeku su armiračko betonski  radovi potpornih zidova, a montirano je zasunsko okno na hali.

Sortirnice su važan element svake strategije odgovornog i održivog gospodarenja otpadom. Riječ je o procesu, ali i tehnologiji koja počiva na visokoj stopi odvajanja otpada. U sortirnicu se doprema sav odvojeno prikupljen otpad suhih karakteristika te se dodatno pročišćava razdvajanjem  na osnovne sirovine te se po završetku dalje šalje u obradu, a konačni produkt se reciklira i ponovno koristi. Benefit je višestruk: ponovna uporaba, smanjenje potrebe, a u konačnici i smanjenje  troška izrade  novih repromaterijala te čišći okoliš. Sortirnice su uglavnom prostori koji se sastoje od strojeva za automatsko odvajanje otpada ili strojeva koji omogućavaju odvajanje otpada uz pomoć ljudske radne snage. Svrha im je brzo sortiranje odvojeno prikupljenih materijala u frakcije koje je moguće plasirati na tržište i odvajanje neželjenih tvari u samim materijalima.

U proteklih mjesec dana održana su 2 gradilišna sastanka na lokaciji Mihačeva Draga, a vezano za izgradnju Postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada.

Sastanci na gradilištu su održani 29. rujna i 13. listopada 2021.

Stanje radova 29. rujna 2021. – završen je iskop za upojnu građevinu. U tijeku su armiračko betonski  radovi potpornih zidova Z5, montirano je zasunsko okno na hali te se  radi na izradi podložnog betona, žbuke  te hidroizolacije hale.

Na gradilišnom sastanku održanom 13. listopada 2021.  ustanovljeno je da je se radi na potpornim zidovima u okolišu, izvedeno je  50% armiračko betonskih  radova na ploči poda u hali sortirnice, ugrađuju se separator i okna te se radi na zatrpavanju upojne građevine. Završeni su zidovi natkrivenog parkirališta i armiračko-betonski radovi na ploči uz izradu temeljnih stopa na nadstrešnici. Započeto je s  montažom strujnih instalacija i okvira vrata.

Dinamika radova je u skladu s terminskim planom.