Edukativni letci i upute za turiste

Zastarjeli obrazac „uzmi” – „napravi” – „odbaci” još uvijek je zastupljen. Kad jednom više ne trebamo proizvod, odbacujemo ga i on završava na odlagalištu otpada, a resursi korišteni u njegovoj proizvodnji ostaju neiskorišteni. Takav pristup primorani smo promijeniti jer u ovom trenutku, ljudi koriste više resursa nego što ih je Zemlja u stanju obnoviti.

Novi obrazac „Reduce, Reuse, Recycle” (smanji, ponovno upotrijebi, recikliraj) nudi rješenje. Sprječavanjem otpada da uopće nastane, možemo promijeniti postojeće stanje. 

S tim ciljem, u EU je definiran novi model gospodarenja otpadom. Usvojeno je rješenje s najboljim učinkom za okoliš. Kako bi zaštitili okoliš i zdravlje ljudi trebamo pratiti pet koraka:

1. SPRJEČAVANJE NASTANKA OTPADA – uključuje sve mjere kojima se smanjuju količine otpada;

2. PRIPREMA ZA PONOVNU UPORABU – postupci oporabe kojima se proizvodi ili dijelovi proizvoda koji su postali otpad provjerom, čišćenjem ili popravkom, pripremaju za ponovnu uporabu bez dodatne obrade;

3. RECIKLIRANJE – postupak u kojem se otpadni materijali prerađuju u proizvode izvorne ili neke druge svrhe;

4. ENERGETSKA OPORABA – postupak prerade otpadnog materijala u energetske svrhe, odnosno prerada u materijal koji se koristi kao gorivo;

5. ZBRINJAVANJE PREOSTALOG OTPADA

Ovih pet koraka u skladu je s načelima zaštite okoliša propisanih zakonom (Zakon o održivom gospodarenju otpadom /NN 94/13, 73/17, 14/19/ kao i Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. /NN 3/17/) te pravnom stečevinom Europske unije.