Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada

Cilj projekta nabave spremnika za odvojeno prikupljanje otpada je uspostava kvalitetnog, postojanog i energetski učinkovitog sustava sakupljanja komunalnog otpada u Gradu Rijeci.

Ovim projektom nabavljaju se spremnici za odvojeno prikupljanje otpadnog papira i kartona, otpadne plastike, otpadnog stakla i biootpada, raznih zapremina, označenih oznakom EU vidljivosti, koje će koristiti Komunalno društvo Čistoća.

Putem Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost nabavlja se ukupno 19.322 spremnika od čega za papir 9661, a za plastiku, metal i višeslojnu ambalažu 9661 spremnika. Spremnici su zapremnine 120, 240, 360 i 1100 litara.

Cilj ovog projekta je uspostava odvajanja otpada na mjestu nastanka kako bi se smanjila količina miješanog komunalnog otpada koji nastaje, smanjio udio biorazgradivog komunalnog otpada u nastalom miješanom komunalnom otpadu, povećale količine reciklabilnog otpada i ispunila obveza Republike Hrvatske da osigura odvojeno prikupljanje i recikliranje otpadnog papira i kartona, otpadne plastike, otpadnog stakla i biootpada, te otpada koji se svrstava u posebne kategorije otpada.

Nabavom spremnika osigurava se pomoć jedinicama lokalne samouprave da provedu svoje zakonske obveze odnosno osiguraju provedbu ciljeva i zadaća iz usvojenih planova gospodarenja otpadom, a time i Republici Hrvatskoj da izvrši svoje obveze preuzete Ugovorom o pristupanju Europskoj uniji.

U periodu siječanj 2020./ veljača 2020.g. Gradu Rijeci je od strane Fonda isporučeno 1016 spremnika od 1100 L u plavoj boji za prikupljanje papira i 1016 spremnika od 1100 L u žutoj boji za prikupljanje plastike, metala i višeslojne ambalaže. Preostalo je za isporučiti još 17.290 spremnika za koje se isporuka očekuje u 2021. godini.

Ukupna vrijednost projekta je 8.305.943,98 kuna, od čega je putem Europskih investicijskih i strukturnih fondova – Europskog fonda za regionalni razvoj – Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., osigurano 7.060.067,38 kuna. Nositelj projekta je Odjel za komunalni sustav Grada Rijeke, a iz gradskog se proračuna za projekt izdvaja 1.245.876,60 kuna.

Sredstva je osiguralo Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, a javni poziv poziva za iskaz interesa za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada raspisao je u travnju 2018. godine Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Ugovor o financiranju potpisan je 2. srpnja 2018. godine, a dodatak ugovora 1. travnja 2019. godine.