Reciklažno dvorište u ulici Jože Vlahovića

Projekt „Reciklažno dvorište u Ulici Jože Vlahovića u Rijeci“ doprinijet će povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada, koji se odlaže na odlagalište.

Informacije za korisnike

Kontakt

Mobitel: 091 226 02 32
Besplatni info telefon: 0800 99 99 00
Info mail: info@cistoca-ri.hr
Web: www.cistoca-ri.hr

Radno vrijeme

  • Ponedjeljak, utorak, petak: 8:00 – 15:00
  • Srijeda, četvrtak: 13:00 – 20:00
  • Subota: 8:00 – 13:00

Cilj projekta:

Funkcionalno reciklažno dvorište u sustavu gospodarenja komunalnim otpadom čini jednu od važnih sastavnica u svrhu osiguranja odvojenog prikupljanja, prije svega problematičnog (opasnog) otpada te otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila kao i krupnog (glomaznog) komunalnog otpada. Reciklažno dvorište također može prihvaćati i posebne kategorije otpada, kao što su akumulatori i baterije, te ambalažni otpad.

Glavna svrha uspostave budućeg reciklažnog dvorišta u Ulici Jože Vlahovića u Rijeci je:

  • potaknuti i povećati odvajanje te prikupljanje problematičnog otpada iz kućanstva te njegovu odgovarajuću oporabu ili zbrinjavanje, umjesto česte prakse odbacivanja takvog otpada u miješani komunalni otpad ili u manjoj mjeri u okoliš;
  • potaknuti i povećati odvajanje te prikupljanje električnog i elektroničkog otpada (običnog i onog koji sadrži opasne tvari), osim otpada za kojeg postoje odgovarajuće usluge besplatnog odvoza takvog otpada iz kućanstava (razni uređaji većih dimenzija i mase); time se izbjegava odbacivanje tog otpada u miješani komunalni otpad ili ostavljanje pored spremnika za prikupljanje miješanog komunalnog otpada uzrokujući dodatni trošak za zbrinjavanje istog na teret svih građana;
  • potaknuti i povećati prikupljanje glomaznog otpada manjih dimenzija i mase (uključujući dio otpada nastalog tijekom provedbe manjih građevinskih zahvata u kućanstvima) umjesto da završava u miješanom komunalnom otpadu ili ostaje pored spremnika za prikupljanje miješanog komunalnog otpada uzrokujući dodatni trošak za zbrinjavanje istog na teret svih građana;
  • potaknuti i povećati prikupljanje posebnih kategorija otpada kao npr. ambalaže koja se ne nalazi u sustavu povratne naknade (većih dimenzija ili mase, neprikladne za prikupljanje u spremnicima na javnoj površini ili na kućnom pragu), te plastike koja nije ambalažni otpad.

Trajanje projekta:

13. prosinca 2018. – 30. studenog 2019.

Nadležno tijelo:

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Osnovne aktivnosti:

Projektom su obuhvaćeni svi radovi vezani uz izgradnju i opremanje budućeg reciklažnog dvorišta u Ulici Jože Vlahovića u Rijeci, uključujući i usluge stručnog nadzora građevinskih radova, projektantskog nadzora te usluge koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova.

Također, sastavni dio Projekta su provedba informativno-obrazovnih aktivnosti te aktivnosti promidžbe i vidljivosti s ciljem upoznavanja građanstva o korištenju reciklažnog dvorišta i ulozi istog u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom te pravilnom odvajanju otpada.

Očekuje se da će bolje informiranje građana o odvojenom prikupljanju komunalnog otpada te obavještavanje kućanstava na određenom području o lokaciji reciklažnog dvorišta i mogućnostima predaje otpada bez naknade, postići cilj da građani ne odlažu problematični otpad, manje količine glomaznog otpada i druge korisne sastavnice komunalnog otpada u spremnike za miješani komunalni otpad ili da isti nepropisno odbacuju u okoliš.

Realizacijom Projekta doprinijet će se pozitivnim promjenama u sustavu gospodarenja otpadom, kako u razdoblju provođenja, tako i nakon prestanka provedbe Projekta i to na duži rok.

Dana 22.01.2019. godine, za sve navedene aktivnosti Projekta između Grada Rijeke, Ministarstva zaštite okoliša i energetike te Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. (Referenti broj Ugovora: KK.06.3.1.03.0122).

Proračun:

Ukupni proračun projekta: 1.105.510,61 kn
Financiranje od strane EU: 781.180,00 kn

Program iz kojeg se financira:

Sredstva se sufinanciraju iz europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF) – Kohezijskog fonda, u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ u intenzitetu potpore od 85% ukupno prihvatljivih troškova Projekta.
https://strukturnifondovi.hr/