Gospodarenje otpadom

Izobrazno-informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom na području Grada Rijeke

KRATKA OCJENA SADAŠNJEG STANJA VEZANO ZA INFORMIRANOST I OBRAZOVANOST GRAĐANA NA PODRUČJU GRADA RIJEKE O ODRŽIVOM GOSPODARENJU OTPADOM

Grad Rijeka je tijekom 2014. godine uvela sustav odvojenog zbrinjavanja otpada na način da se svakom kućanstvu omogući odvajanje i prihvat otpada što bliže mjestu nastanka. Postavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada pratila je i edukativno-informativna kampanja s ciljem poticanja građana na odvojeno prikupljanje otpada. Unatoč tome, značajan dio korisnika nije upućen u novi sustav zbrinjavanja otpada, ne prihvaća ga ili ignorira. Naime, radi se o temi koja sa sobom nosi određenu stigmu naslijeđenu iz tradicionalnog shvaćanja posla vezanog uz zbrinjavanje otpada te kao takva ne dopire do korisnika u onoj mjeri u kojoj bi se relaksirano moglo razgovarati o ekološkim, ekonomskim i općenito društveno korisnim aspektima održivog gospodarenja otpadom.

Za razliku od spomenute skupine stanovništva, školske vlasti u okviru građanskog odgoja, kao i polaznici dječjih vrtića i osnovnih škola predmetnu temu smatraju samorazumljivom, te umjesto prepreka, vide samo i isključivo prednosti.

Konačna ocjena bi u tom smislu značila da je u mlađih dobnih skupina polučen značajan uspjeh i razumijevanje, isto kao kada je riječ o dijelu nevladnih udruga, školskih vlasti, pa čak i drugih tijela javnih vlasti, a koje imaju izravnog i neizravnog utjecaja na javno mnijenje spomenutih dobnih skupina te u tom smislu djeluju pozitivno i poticajno, uključujući i kritičko mišljenje. S druge strane, u smislu dobne skupine tzv. babyboomera i nešto mlađih, radi se mahom o ignoriranju teme.

Kao što je vidljivo iz priloženoga, cijeli proces implementacije je složen te zahtijeva mnogo edukacije, suradnje i razumijevanja između korisnika usluga jer je zajednički cilj ustrojiti održivi sustav koji će zadovoljiti zakonsku regulativu, ekološke zahtjeve uz visoku kvalitetu usluge, ali i s tendencijom ekonomske prihvatljivosti za krajnje korisnike.

Zaključno, s obzirom da je razvoj ekološke svijesti i usmjeravanje ponašanja građana u cilju zaštite okoliša, prvenstveno u cilju smanjenja stvaranja nepotrebnog otpada, te povećanja odvojenog skupljanja otpada, dugoročan proces moguće ga je postići samo sustavnom edukacijom svih društvenih skupina te je stoga edukativnu kampanju, s naglaskom na poticanje odvojenog prikupljanja otpada, sprečavanje nastanka otpada, ponovnu uporabu predmeta i kompostiranje, nužno kontinuirano, intenzivno i sustavno provoditi kako bi se postigli vidljivi rezultati.

USKLAĐENOST KOMUNIKACIJSKOG PLANA O ODRŽIVOM GOSPODARENJU OTPADOM S PROGRAMOM IZOBRAZNO-INFORMATIVNIH AKTIVNOSTI O ODRŽIVOM GOSPODARENJU OTPADOM

Projektne edukativno-informativne aktivnosti planirane ovim projektom, a koje će biti detaljno opisane pod točkom 6., u potpunosti su u skladu s Programom izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom.

Sve aktivnosti podrška su provođenju Specifičnog cilja 6i1-Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagalište, Operativnog programa ”Konkurentnost i kohezija 2014.-2020”. Poseban naglasak projektnih aktivnosti odnosi se na područje sprječavanje nastanka otpada, odvojeno prikupljanje otpada, ponovnu uporabu predmeta i kompostiranje. Realizacijom izobrazno-informativnih aktivnosti doprinijet će se ostvarenju pozitivnih promjena u sustavu gospodarenja otpadom Grada Rijeke te postizanju općih i specifičnih ciljeva definiranih Programom izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom, a sve provođenjem Programom propisanih obveznih i preporučenih mjera.

Također, ovim projektnim prijedlogom je predviđena provedba 6 obveznih aktivnosti te 9 preporučenih aktivnosti iz Programa tj. ukupno 15 aktivnosti, a što bi značilo da projektni prijedlog predviđa provedbu 5 aktivnosti više u odnosu na minimalni obvezni broj aktivnosti. Provedba projektnih aktivnosti predviđena je u više ponavljajućih ciklusa .

CILJEVI KOJI SE ŽELE POSTIĆI PROVEDBOM IZOBRAZNO INFORMATIVNIH AKTIVNOSTI O ODRŽIVOM GOSPODARENJU OTPADOM NA PODRUČJU GRADA RIJEKE

Obzirom da je razvoj ekološke svijesti i usmjeravanje ponašanja građana u cilju zaštite okoliša, prvenstveno u cilju smanjenja stvaranja nepotrebnog otpada, te povećanja odvojenog skupljanja otpada, dugoročan proces moguće ga je postići samo sustavnom edukacijom svih društvenih skupina. S ciljem što uspješnijeg informiranja građana o aktivnostima vezanim uz uspostavu sustava primarne selekcije na području grada Rijeke, adekvatnom pružanju svih relevantnih informacija za krajnje korisnike o pravilnom postupanju s otpadom te intenzivno poticanje razvoja ekološke svijesti izrađen je sveobuhvatni projekt izobrazno informativnih aktivnosti.

Sukladno Programu izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom provođenjem projektnih aktivnosti doprinosi se ostvarenju Općih cijeva koji uključuju: informiranje i edukaciju građana grada Rijeke o važnosti prijelaza na kružno gospodarstvo, izgradnju svijesti i razumijevanje svih građana o potrebi zaštite i učinkovitijeg upravljanja resursa, o važnosti reda prvenstva (hijerarhije) gospodarenja otpadom, o važnosti promjene konzumerističkih navika, informiranje i praćenje tijeka postupanja s prikupljenim otpadom.

Osim toga, provedbom planiranih izobraznih aktivnosti doprinosi se postizanju specifičnih ciljeva koji prvenstveno uključuju:

  • edukaciju i informiranje građana o načinima sprečavanja nastanka otpada, kao i razumijevanju njegove važnosti u modelu kružnog gospodarstva
  • osvještavanje građana o važnosti ponovnog korištenja i popravka predmeta prije konačne odluke o njegovom odbacivanju, a sve s ciljem smanjenja nastanka otpada, očuvanja resursa i doprinosa kružnom gospodarstvu
  • edukaciju i informiranje o pravilnom postupanju s otpadom te ispravnim odvajanjem vrijednih reciklabilnih frakcija kao ključnim korakom kojim se omogućuje recikliranje otpada
  • informiranje i edukaciju građana o tome što je kompost, kako se izrađuje, kako ga upotrijebiti i zašto je njegova izrada, za one koji imaju tu mogućnost, od velike važnosti u sustavu održivog gospodarenja otpadom

KLJUČNE PORUKE KOJE SE PLANIRAJU PRENIJETI GRAĐANIMA NA PODRUČJU GRADA RIJEKE

Temeljna poruka koje se planira prenijeti građanima na području grada Rijeke vezana je uz odgovorno postupanje s otpadom te kružno gospodarstvo. To podrazumijeva cijeli niz različitih aktivnosti, kao i cijeli niz ciljnih skupina kojima treba metodološki različito pristupiti, s obzirom na dob, ranije usvojene navike te pitanja koja građanima mogu postavljati s obzirom na konkretne primjere na terenu.

Vezano uz dobne skupine, posebnost su predškolska i školska djeca i to i četirima različitim skupinama: predškolska djeca, niži razredi osnovne škole, viši razredi osnovne škole te srednjoškolci. Budući da je za pristup njima nužna suradnja sa školskim vlastima, svi programi moraju biti metodički prilagođeni dobi, a same poruke moraju biti nedvosmislene, u smjeru poduke o ispravnim postupanju s različitim vrstama otpada te ulozi same djece u brizi o predmetnoj temi.

Građani radnoaktivne dobi kao i umirovljenici ponajprije trebaju, uz prilagodbu novom sustavu gospodarenja otpadom, zaključiti koje prednosti podrazumijeva novi sustav, a sukladno tome i povećanje okolišne pa time i ekonomske vrijednosti. To se može istaknuti primjerima kako je bilo nekad i kako je sada s jasno naznačenim kontrastom. Uz isto, ponajprije se treba istaknuti osobnu odgovornost za nastanak otpada, poticati sudjelovanje građana u razgovorima i događajima vezanim uz temu gospodarenja otpadom, a kao specifičan cilj poticati smanjenje stvaranja otpada te, istovremeno s time, isticati svojevrsnu etičku dimenziju brige oko otpada koja se s komunalaca i jedinica lokalne samouprave delegira i na građane i to u smislu smanjenja količine preostalog otpada, povećanja udjela odvojenih vrsta, sprečavanje nastanka divljih deponija i nepravilnog odlaganja. Dodatno, valja istaknuti i socijalnu komponentu u svemu, dakle, ponovnu upotrebu kao modalitet istovremene brige o ekonomskoj dimenziji, uključivanju različitih podzastupljenih skupina. Uz ovo, poruka je upućena i u smjeru ekološke održivosti, odnosno održivosti uopće, uključivo i turističku dimenziju našega kraja i njegovu specifičnu okolišnu i urbanističku vrijednost te očuvanje bioraznolikosti.

TEMELJEM PROGRAMA, PLANIRANE VRSTE IZOBRAZNO-INFORMATIVNIH AKTIVNOSTI O ODRŽIVOM GOSPODARENJU ZA POSTIZANJE DEFINIRANIH CILJEVA I NAČIN NA KOJI SE ISTE PLANIRAJU PROVODITI NA PODRUČJU GRADA RIJEKE

Letci za sprječavanje nastanka otpada, odgovorno postupanje s otpadom, odvojeno sakupljanje otpada, ponovnu uporabu predmeta, kompostiranje

Za postizanje značajnih rezultata u sustavu odvojenog prikupljanja otpada nužno je provoditi konstantnu edukaciju krajnjih korisnika o načinima te pravilnom postupanju s otpadom. Informativni materijali neophodni su za uspješno širenje ključnih poruka te igraju važnu ulogu u komunikaciji s ciljanim skupinama. S ciljem što uspješnijeg provođenja komunikacijske kampanje, ovom projektnom aktivnosti planirana je izrada koncepta i sadržaja, dizajn i grafička priprema za tisak te tisak 6 različitih edukativno informativnih letaka koji će se distribuirati do svih 65.000 krajnjih korisnika grada Rijeke 6 puta tijekom trajanja projekta (od listopada 2018. – 31. prosinca 2020.).

Osim za sve fizičke osobe (domaćinstva), izraditi će se i letak za sve poslovne subjekte na području grada Rijeke, čime je obuhvaćena i dodatna ciljna skupina. Letak za poslovne subjekte tiskati će se na recikliranom papiru čime se promiče doprinos očuvanja prirodnih resursa i okoliša.

Tematski će letci obuhvatiti sve relevantne informacije s ciljem povećanja stope odvajanja otpada, a prvenstveno s naglaskom na sprečavanje nastanka otpada, odgovorno postupanje s otpadom, odvojeno prikupljanje otpada, ponovnu uporabu predmeta te kompostiranje.

Vodič (brošure) za sprječavanje nastanka otpada, odgovorno postupanje s otpadom, odvojeno sakupljanje otpada, ponovnu uporabu predmeta, kompostiranje

Za postizanje značajnih rezultata u sustavu odvojenog prikupljanja otpada nužno je provoditi konstantnu edukaciju krajnjih korisnika o načinima te pravilnom postupanju s otpadom. Informativni materijali neophodni su za uspješno širenje ključnih poruka te igraju važnu ulogu u komunikaciji s ciljanim skupinama. S ciljem što uspješnijeg provođenja komunikacijske kampanje, ovom projektnom aktivnosti planirana je izrada koncepta i sadržaja, dizajn i grafička priprema za tisak te tisak 6 različitih edukativno informativnih vodiča (brošura), od toga 2 opširnije varijante te 4 varijante manjeg opsega, koji će se distribuirati do svih 65.000 krajnjih korisnika grada Rijeke 6 puta tijekom trajanja projekta. Tematski će Vodiči (brošure) obuhvatiti sve relevantne informacije s ciljem povećanja stope odvajanja otpada, a prvenstveno s naglaskom na sprečavanje nastanka otpada, odgovorno postupanje s otpadom, odvojeno prikupljanje otpada, ponovnu uporabu predmeta te kompostiranje.

Plakati za sprječavanje nastanka otpada, odgovorno postupanje s otpadom, odvojeno sakupljanje otpada, ponovnu uporabu predmeta, kompostiranje

Billboard i citylight plakati kao način oglašavanja predstavljaju jedinstven medij koji komunicira s publikom u pokretu čime značajno doprinose širenju ključnih poruka te igraju važnu ulogu u komunikaciji s ciljanim skupinama. Oglašavanjem putem billboarda i citylighta postiže se visok stupanj vidljivosti, kako zbog same veličine plakata tako i zbog postave na najfrekventnije lokalitete. Značaj oglašavanja putem billboarda i citylighta je prvenstveno u sposobnosti dosezanja poruka do velikog broja građana. S ciljem što uspješnijeg provođenja komunikacijske kampanje, ovom projektnom aktivnosti planirana je izrada koncepta i sadržaja, dizajn i grafička priprema za tisak te tisak i postava billborda i citylight jumbo plakata na javne površine. Plakati će prenositi edukativne poruke s naglaskom na tematiku sprečavanja nastanka otpada, odgovornog postupanja s otpadom, odvojenog prikupljanje otpada, ponovne uporabe predmeta te kompostiranja.

Specijalizirane radijske emisije o gospodarenju otpadom

Oglašavanje u medijima predstavlja važan segment u ciljanom prenošenju poruka općoj javnosti. Aktivnost izrade specijalizirane radijske emisije o gospodarenju otpadom uključuje izradu scenarija, zakup medijskog prostora, angažman voditelja s adekvatnim znanjem o temi te pozivanje stručnih suradnika, a sve s ciljem doprinosa razvoju ekološke svijesti i usmjeravanja ponašanja građana u segmentu zaštite okoliša, prvenstveno smanjenja stvaranja nepotrebnog otpada, te povećanja odvojenog skupljanja otpada.

Specijalizirane tv emisije o gospodarenju otpadom

Oglašavanje u medijima predstavlja važan segment u ciljanom prenošenju poruka općoj javnosti. Aktivnost izrade specijalizirane TV emisije o gospodarenju otpadom uključuje izradu scenarija, produkciju te zakup medijskog prostora, a sve s ciljem doprinosa razvoju ekološke svijesti i usmjeravanja ponašanja građana u segmentu zaštite okoliša, prvenstveno smanjenja stvaranja nepotrebnog otpada, te povećanja odvojenog skupljanja otpada.

Uspostavljanje mrežne stranice o gospodarenju otpadom gradova i općina ili nadogradnja postojeće stranice jls sadržajima vezano uz održivo gospodarenje otpadom

Mrežna stranica je jedan od ključnih alata za provedbu digitalnih kampanja. Uspostavom mrežne stranice sa svim relevantnim informacijama o sadržajima vezanim za održivo gospodarenje otpadom, uz privlačan i atraktivan dizajn i fukcionalnost, omogućena je krajnjim korisnicima dostupnost informacijama tijekom 24 sata. Osim toga, implementacijom infografika (animiranih i statičnih) te interaktivne igre u mrežnu stranicu osigurana je originalnost i atraktivnost s ciljem privlačenje te edukacije većeg broja posjetitelja svih dobnih skupina.

Radionice za djecu

Razvoj ekološke svijesti i usmjeravanje ponašanja građana dugoročan proces koji najbolje rezultate postiže kroz rad s djecom i mladima. Ovim projektom je planirano održavanje 85 edukativnih radionica za djecu. Radionice bi se provodile u svim dječjim vrtićima i svim osnovnim školama u gradu Rijeci što uključuje 35 radionica u dječjim vrtićima, 25 radionica za niže razrede te 25 radionica za više razrede osnovnih škola. Radionice će biti prilagođene dječjem uzrastu, a obuhvatitit će teme odvojenog prikupljanja otpada, recikliranja, kompostiranja, sprečavanja nastanka otpada, ponovne uporabe predmeta te ostalih elemenata bitnih za unaprijeđenje sustava gospodarenja otpadom.

Kostimirani igrokazi i predstave za predškolsku djecu na temu održivog gospodarenja otpadom

Kazalište, kao zabavna i obrazovna ustanova, sudjeluje u transmisiji vrijednosti te se kroz njeno izvođenje postiže kvalitetnije, zabavnije, motiviranije, intenzivnije te time i mnogo učinkovitije učenje. S obzirom na značajnu ulogu kazališne predstave u prijenosu željene edukativne informacije te na činjenicu da se rezultati u razvoju ekološke svijesti najbolje postižu kroz rad s djecom i mladima, izrada dječje edukativne predstave predstavlja neizostavan element u edukaciji djece. Ova projektna aktivnost uključuje dramatizaciju edukativne predstave ekološke tematike te njeno izvođenje za svu predškolsku djecu u gradu Rijeci. Glavni cilj predstave je prenijeti poruke s naglaskom na odvojenom prikupljanju otpada, recikliranju, kompostiranju, sprečavanju nastanka otpada, ponovnoj uporabi predmeta te ostalih elemenata važnih za unaprijeđenje sustava gospodarenja otpadom.

Natjecanje u školama u izradi kreativnih stvari od prethodno prikupljenog otpada

Usvajanje navika o odgovornom postupanju s otpadom je dugoročan proces koji najbolje rezultate postiže kroz rad s djecom i mladima. Kako bi djeca od najranije dobi učila kako otpad nije smeće, već se on može vrijedno i korisno iskoristiti, kako za izradu korisnih predmeta tako i za stvaranje pravih malih umjetničkih djela, organizirati će se natjecanje u izradi kreativnih stvari od otpada. Natjecanje će se provesti za svih 25 osnovnih škola grada Rijeke uz dodjelu prigodnih poklona za pobjednike te priznanja za sve škole sudionike. Ovim natjecanjem je cilj potaknuti učenike na smanjenje odbacivanja predmeta koji se mogu vrijedno iskoristiti i ponovno upotrijebiti tzv. REUSE koncept.

Obilježavanje datuma vezanih uz zaštitu okoliša

Osnovni cilj obilježavanja datuma vezanih za zaštitu okoliša je razvijanje ekološke svijesti, koju čine ekološka znanja, ekološki stavovi i ekološko djelovanje. Upoznavanje učenika s ekološkim problemima, kao što je otpad, moguće je ostvariti na razne načine, a aktivnost poput obilježavanja ekoloških datuma je dobra polazna osnovica. Obilježavanjem datuma vezanih za zaštitu okoliša cilj je promijeniti odnos djece prema okolišu, a obzirom da će se eko događaj organizirati na javnom prostoru centra grada, utjecaj koji će imati biti će i znatno širi.

Informativno-obrazovni materijali za predškolsku (edukativne slikovnice, igre i/ili bojanke za djecu) i školsku djecu o održivom gospodarenju otpadom

Prve knjige sa kojima se dijete najčešće susreće su slikovnice. Knjiga ga uči, odgaja, utječe na njegov stav te mu omogućuje razvoj mišljenja. Osim što ih usrećuju, mogu im pomoći u motoričkom, psihološkom, socijalnom, ali i intelektualnom razvoju. Sukladno navedenim značajnim pozitivnim učincima te zbog činjenice da je razvoj ekološke svijesti i usmjeravanje ponašanja građana dugoročan proces koji najbolje rezultate postiže kroz rad s djecom i mladima, projekt edukacije djece obuhvaća i izradu edukativne slikovnice, bojanke i memo igre.

Radijski edukativno-promotivni spotovi o gospodarenju otpadom

Značaj informiranja građana putem radio postaja je prvenstveno u sposobnosti dosezanja poruka do velikog broja građana uz zvučne efekte koji imaju snagu privlačenja pažnje slušatelja. Sukladno tome, može se zaključiti da radio ima medijski monopol u velikom dijelu dana prosječnog čovjeka. U sklopu ovog projektnog prijedloga planirana je produkcija 3 različita edukativna spota u trajanju od 30 sekundi svaki. Spotovi će se emitirati na lokalnim radiopostajama tijekom 14 mjeseci (prosječno 90 emitiranja tijekom jednog mjeseca). Svi spotovi će prenositi poruke s ciljem razvoja ekološke svijesti, poticanja korisnika na odvojeno prikupljanje otpada te unaprijeđenju sustava održivog gospodarenja otpadom.

Televizijski edukativno-promotivni spotovi o gospodarenju otpadom

S obzirom da vizualni medij igra značajnu ulogu u prijenosu informacija i širenja poruka, izradom edukativnih TV spotova može se značajno potaknuti gledateljevo mišljenje o pravilnom odnosu naspram okoliša, pravilnom postupanju s vrijednim vrstama otpada, načinima sprečavanja nastanka otpada, ponovnoj uporabi predmeta te kompostiranju.

Projektna aktivnost izrade TV edukativnih spotova uključuje snimanje 4 spota, svaki trajanja do 60 sekundi. Teme koje će biti obrađene u spotovima će uključiti sve bitne segmente pravilnog postupanja s otpadom, a prvenstveno upute o pravilnom postupanju s vrijednim vrstama otpada, recikliranju, načinima sprečavanja nastanka otpada, ponovnoj uporabi predmeta te kompostiranju.

Snimljeni spotovi će se emitirati putem lokalne televizije, prilikom raznih edukativnih predavanja, prezentacija, sajmova i ostalih manifestacija koje uključuju edukaciju građana o pravilnom postupanju sa otpadom.

Plaćeni oglasi u tiskanim medijima

Tiskani mediji, kao jedan od masovnih medija u suvremenom informacijskom društvu, imaju značajnu ulogu informiranja, prijenosa za javnost relevantnih i aktualnih informacija zbog čega oni zauzimaju bitnu ulogu u edukaciji građana.

Projekt informiranja i edukacija šire javnosti putem tiskanih medija uključuje izradu koncepta i sadržaj, dizajn i grafičku pripremu 8 različitih oglasa te objavu 16 oglasa u dnevnim novinama, a sve s ciljem kontinuiranog upoznavanja i edukacije građana o pravilnom postupanju s otpadom, recikliranju, načinima sprečavanja nastanka otpada, ponovnoj uporabi predmeta te kompostiranju.

Letci za strane turiste na ulazima u turističke centre i zajednice s uputama za odgovorno postupanje s otpadom

Informativni materijali neophodni su za uspješno širenje ključnih poruka te igraju važnu ulogu u komunikaciji s ciljanim skupinama. S obzirom da grad Rijeka postaje iz godine u godinu sve privlačnija turistička destinacija te bilježi značajan porast broja turista, svakako se može zaključiti da i oni imaju veliku ulogu u sustavu te njihov doprinos ciljevima je od velike važnosti. S ciljem što uspješnijeg provođenja komunikacijske kampanje, ovom projektnom aktivnosti planirana je izrada koncepta i sadržaja, dizajn i grafička priprema za tisak, prijevod na italijanski, engleski, njemački i slovenski jezik te tisak edukativno informativnog letaka koji će se distribuirati u turističke informativne centre i zajednice. Tematski će letci obuhvatiti sve relevantne informacije s ciljem povećanja stope odvajanja otpada, a prvenstveno s naglaskom na odgovorno postupanje s otpadom i odvojeno prikupljanje otpada u spremnike.

REZULTATE KOJI SE PROVEDBOM PROJEKTA OČEKUJU POSTIĆI U SUSTAVU GOSPODARENJA OTPADOM TE U DRUŠTVU NA PODRUČJU GRADA RIJEKE

Rezultat cijelog niza ovih izobrazno-informativnih aktivnosti je kompleksan te ga se može sažeti na sljedeće.

Ponajprije je jedan od rezultata smanjenje nastanka otpada i to pojedinačno iz kućanstava te iz radnih procesa. Taj se rezultat postiže postignutom razinom svijesti građana o tome da gospodarenje otpadom podrazumijeva koliko uspostavljen sustav toliko i osobnu građansku odgovornost za zajedničko dobro. Između ostalog isto se postiže stvaranjem svijesti o odvojenom prikupljanju otpada, sprečavanju nastanka otpada, ponovnoj upotrebi predmeta i, konačno, motiviranjem građana za kućno kompostiranje za vlastite potrebe.

Sve poduzete mjere konačno će rezultirati smanjenjem količine miješanog komunalnog otpada koji se predaje na zbrinjavanje, a povećanim količinama odvojeno prikupljenih vrsta otpada te povećanjem ponovne uporabe, ali i nastankom drugačije percepcije tema vezanih uz gospodarenje otpadom kao društveno važnih i od vitalne važnosti za funkcioniranje društva u cijelosti.

Trajanje projekta: 

19. listopada 2018. – 31. prosinca 2020.

Nadležno tijelo: 

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Proračun:

Ukupni proračun projekta: 2.927.088,96 kn

Financiranje od strane EU: 2.457.358,27 kn (85% ukupno prihvatljivih troškova projekta)

Program iz kojeg se financira: Europski strukturni i investicijski fondovi (ESI fondovi) – Kohezijski fond – Operativni program “Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.”