Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom RH na području Rijeke za 2019. godinu

Godišnje izvješće je pokazalo kako se ciljevi definirani važećim Planom gospodarenja otpadom RH i Planom gospodarenja otpadom Grada Rijeke gotovo u potpunosti ostvaruju sukladno predviđenom dinamičkom planu.

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske na

Prema dostupnim podacima, KD Čistoća je tijekom 2019. godine prikupila ukupno 47.529,08 t komunalnog otpada, od čega se 35.240,46 t odnosi na miješani komunalni otpad. Uzme li se u obzir činjenica da je KD Čistoća odvojeno prikupila 12.288,62 t, odnosno 25,85% komunalnog otpada te ako se navedenome iznosu pridodaju podaci o odvojeno prikupljenom otpadu i količine vrijednih vrsta otpada prikupljene putem spremnika s javnih površina grada Rijeke i količine vrijednih vrsta otpada prikupljene u reciklažnim dvorištima grada Rijeke koje su potom predane ovlaštenim koncesionarima, dolazi se do iznosa od 17.268,00 t odvojeno prikupljenog otpada, odnosno 32,88% odvojeno prikupljenog otpada od strane KD Čistoća.

Količine miješanog komunalnog otpada prikupljene na području Grada Rijeke i predane na daljnje zbrinjavanje u periodu od 2015. do 2019. godine od strane tvrtke KD Čistoća
Količine miješanog komunalnog otpada prikupljene na području Grada Rijeke i predane na daljnje zbrinjavanje u periodu od 2015. do 2019. godine od strane tvrtke KD Čistoća

Međutim, uzevši u obzir količine odvojeno prikupljenog komunalnog otpada kao i vrijednih vrsta otpada od strane gospodarskih subjekata koji su u svrhe izrade Izvješća dostavili podatke o odvojeno prikupljenim količinama otpada, stopa odvojeno prikupljenog otpada mnogo je viša od navedene. Naime, iz pristiglih podataka razvidno je da je ukupno prikupljeno, obrađeno ili predano na daljnju obradu kod oporabitelja dodatnih 11.708,68 t posebno sakupljenog otpada (ne uključujući medicinski otpad, građevinski otpad i otpad koji sadrži azbest).
Iako je u odnosu na referentnu 2015. godinu, još uvijek evidentno da trend smanjenja količina miješanog komunalnog otpada prikupljenih na području Grada Rijeke od strane KD Čistoća i predanih na daljnje zbrinjavanje, tijekom 2019. godine za sada nije u opadanju. Ipak je vidljivo je smanjenje količina otpada u 2019. godini u odnosu naprethodnu, 2018. godinu. Iz podataka o količinama prikupljenih količina otpada prikazanih u Izvješću, razvidno je i kontinuirano povećanje količina odvojeno prikupljenih vrijednih i problematičnih vrsta otpada, što je također vidljivo i iz grafičkog prikaza.

Količine vrijednih vrsta otpada prikupljene putem spremnika s javnih površina grada Rijeke i u reciklažnim dvorištima grada Rijeke i predane ovlaštenim koncesionarima u periodu od 2015. do 2019. godine od strane KD Čistoća
Količine vrijednih vrsta otpada prikupljene putem spremnika s javnih površina grada Rijeke i u reciklažnim dvorištima grada Rijeke i predane ovlaštenim koncesionarima u periodu od 2015. do 2019. godine od strane KD Čistoća

Kada je riječ o količinama vrijednih vrsta otpada prikupljenih putem spremnika s javnih površina grada Rijeke i u reciklažnim dvorištima grada Rijeke i predanih ovlaštenim koncesionarima tijekom 2019. godine od strane KD Čistoća (papir i karton, staklo i staklena ambalaža, plastika i plastična ambalaža, metali i ambalaža od metala), tijekom 2019. godine najviše je odvojeno prikupljeno papira i kartona (84%), dok je u nešto manjem postotku prikupljena plastika i plastična ambalaža (9%), metali i metalna ambalaža (6%) te staklo i staklena ambalaža (1%).

Količine vrijednih vrsta otpada prikupljene putem spremnika od 2015. do 2019.
Količine vrijednih vrsta otpada prikupljene putem spremnika od 2015. do 2019.

Sa ciljem postizanja ciljnih vrijednosti navedenih Planova, a što podrazumijeva do kraja 2022. godine povećati količine odvojeno sakupljenog komunalnog otpada (prvenstveno papira, stakla, stakla, plastike, metala i dr.) na 60% mase proizvedenog komunalnog otpada u odnosu na 2015. godinu, u 2019. godini provedene su i brojne aktivnosti i inicijative, među kojima valja izdvojiti:

  • kontinuirano provođenje niza izobrazno-informativnih aktivnosti tijekom cijele 2019. godine, a s ciljem podizanja svijesti važnosti o ispravnom postupanju s otpadom s naglaskom na sprječavanje nastanka i ponovnu uporabu otpada
  • kontinuirano praćenje i sanacija lokacija s odbačenim otpadom, što je popraćeno i uvođenjem tehnoloških rješenja, poput informacijskog sustava ELOO (Evidencija lokacija odbačenog otpada).

Izvješće je prihvatio gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel te je objavljeno u Službenim novinama Grada Rijeke br. 4/20.

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske na području grada Rijeke za 2019. godinu